CÁCH TÍNH GIÁ PHA LOÃNG TRONG NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN

5/5 - (1 vote)

CÔNG THỨC CHUNG: P điều chỉnh pha loãng = (P+(Pa x a)-C)/(1+a+b). Trong đó: P là giá tham chiếu trước pha loãng, Pa là giá phát hành thêm, a là tỷ lệ phát hành thêm, C là cổ tức bằng tiền mặt, b là tỷ lệ chia thưởng cổ phiếu (hoặc cổ tức bằng cổ phiếu).

CASE 1: VIX (Thưởng cổ phiếu 15%, phát hành thêm 1:1 giá 10.000 đ/cổ phiếu).

CASE 2: SHS (Thưởng cổ phiếu 5%, phát hành thêm 2:1 giá 13.500 đ/cổ phiếu, cổ tức tiền mặt 12%).

Vui lòng chia sẻ: